< หน้าก่อนหน้า / การพัฒนาและปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานแผนกสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี >

การพัฒนาและปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติงานแผนกสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายเฉลิมพล ชาวนาใต้ , นายชาติชาย แก้ววิทย์ , นายธงไชย นวลทอง , นายสกุลศักดิ์ รักปลอด , นายสุรสิทธิ์ เพ่งพินิจ , นายเอกชัย สุวรรณเหม , นายนันต์ธชัย เหมทานนท์) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ ศูนย์นนทบุรี พ.ศ. 2554
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายเฉลิมพล ชาวนาใต้ , นายชาติชาย แก้ววิทย์ , นายธงไชย นวลทอง , นายสกุลศักดิ์ รักปลอด , นายสุรสิทธิ์ เพ่งพินิจ , นายเอกชัย สุวรรณเหม , นายนันต์ธชัย เหมทานนท์
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2554
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter