< หน้าก่อนหน้า / ระบบฐานข้อมูลร้านสมบูรณ์จำหน่ายอาหารสัตว์ชนิดเม็ด Database Stores the Food Somboon Animal Grain >

ระบบฐานข้อมูลร้านสมบูรณ์จำหน่ายอาหารสัตว์ชนิดเม็ด Database Stores the Food Somboon Animal Grain

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายดนุพล สร้อยหล้า , นางสาวภัชราภรณ์ สิทธิคา) ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2555 (จำนวน 180 หน้า)
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter