< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) รหัสวิชา 106-32-06 >

การวิจัยเพื่อพัฒนาในการใช้สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) รหัสวิชา 106-32-06

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายศรัญญู ภูศรีไม้) โครงการนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2556 (จำนวน 82 หน้า)
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter