< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชา 106-13-05 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) >

การวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชา 106-13-05 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นางสาวอิศริญาพร บุญวงษ์) โครงการปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2556 (จำนวน 92 หน้า)
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter