< หน้าก่อนหน้า / การพัฒนารถนั่งคนพิการแบบปรับนอนและยกระดับ >

การพัฒนารถนั่งคนพิการแบบปรับนอนและยกระดับ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายวุฒิเกรียง มีดี , นายคมสันต์ จันทร์ทรง , นายโกสิต เลี้ยงสกุล) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2550 (จำนวน 184 หน้า)
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายวุฒิเกรียง มีดี , นายคมสันต์ จันทร์ทรง , นายโกสิต เลี้ยงสกุล
ปีที่พิมพ์: 2550
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter