< หน้าก่อนหน้า / เว็บไซต์จองคอร์สเรียนภาษา "LANGUAGE EASY" >

เว็บไซต์จองคอร์สเรียนภาษา "LANGUAGE EASY"

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นางสาวธนพร ชาติพันธุ์ , นางสาวสุนิสา คุ้มแก้ว) ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2555 (จำนวน 128 หน้า)
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวธนพร ชาติพันธุ์ , นางสาวสุนิสา คุ้มแก้ว
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter