< หน้าก่อนหน้า / ระบบร้านเฟอร์นิเจอร์ไทยประดิษฐ์ >

ระบบร้านเฟอร์นิเจอร์ไทยประดิษฐ์

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นางสาวณัฐติยา สุขกะ) ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2555
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นางสาวณัฐติยา สุขกะ
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter