< หน้าก่อนหน้า / เว็บไซต์ Dpalm Shop >

เว็บไซต์ Dpalm Shop

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายกริช อับดุลเลาะ , นายภาสกร ลงวุฒิ) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2555
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายกริช อับดุลเลาะ , นายภาสกร ลงวุฒิ
ปีที่พิมพ์: 2555
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter