< หน้าก่อนหน้า / การสร้้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การวางแผนและควบคุมการผลิต รหัสวิชา 14-411-411 >

การสร้้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การวางแผนและควบคุมการผลิต รหัสวิชา 14-411-411

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายวัชรชัย แสงสฤษดิ์ , นางสาวสุภาวดี จิตราภิรมย์) รายงานโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์อุตหาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี พ.ศ. 2550
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายวัชรชัย แสงสฤษดิ์ , นางสาวสุภาวดี จิตราภิรมย์
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2550
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter