< หน้าก่อนหน้า / การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือน >

การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือน

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายธนกร มณีกิจ , นายธนากร บรรทัพ , นายวีระพงษ์ สกุลไทย) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี พ.ศ. 2553
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายธนกร มณีกิจ , นายธนากร บรรทัพ , นายวีระพงษ์ สกุลไทย
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2553
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter