< หน้าก่อนหน้า / การรู้จำผู้พูดโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคลัสเตอร์ริ่ง NEW TECHNIQUE OF SPEAKER RECOGNITION BASED ON THE CLUSTERING ANNs >

การรู้จำผู้พูดโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคลัสเตอร์ริ่ง NEW TECHNIQUE OF SPEAKER RECOGNITION BASED ON THE CLUSTERING ANNs

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
สุวุฒิ ตุ้มทอง SUWUT TUMTHONG วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2553
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: สุวุฒิ ตุ้มทอง SUWUT TUMTHONG
ปีที่พิมพ์: พ.ศ. 2553
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter