< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องทดสอบประกายไฟ >

การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องทดสอบประกายไฟ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นายจิตติ ชูสกุล , นายยศศักดิ์ นุ้ยแก้ว) โครงการนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2556
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายจิตติ ชูสกุล , นายยศศักดิ์ นุ้ยแก้ว
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter