< หน้าก่อนหน้า / การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งที่สามารถใช้กับเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ >

การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่งที่สามารถใช้กับเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ
(นางสาวณัฐติยา สุขกะ) ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2555
หมวด: หมวดผลงานทางวิชาการ
หมวดรอง: วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง: นายกฤษณะ หมัดละ , นายเมธา นิลแสง , นายสุธีรัตน์ ชื่นแพร
ปีที่พิมพ์: 2556
ยอดคงเหลือ: ไม่จำกัด
line Facebook Twitter